Flop texture หรือรูปแบบของ flop ที่ออกมาของไพ่กองกลาง 3 ใบแรกนั้น คือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากๆของเกมโป๊กเกอร์ที่เราควรต้องรู้จักเป็นพื้นฐาน เพราะมันส่งผลความได้เปรียบ/เสียเปรียบ และส่งผลกระทบต่อการเล่นใน street ถัดๆไปเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากเราเรียนรู้และเข้าใจรูปแบบของ flop เป็นอย่างดี ว่า flop แต่ละแบบควรจะเล่นยังไงให้เหมาะสม มันจะช่วยให้เราเล่น street ถัดๆไปได้ง่ายขึ้นมาก และทำให้ EV ในการเล่นที่ flop ของเราสูงขึ้นอีกด้วย

วันนี้ผมจึงขอมาแนะนำ flop texture ในรูปแบบต่างๆ พร้อมแนวทางการเล่นเบื้อต้นไว้ ดังนี้

=================================

องค์ประกอบแต่ละด้านของ flop

1. ด้านดอก : จะแบ่งออกได้เป็น

– dry = คือ flop ที่มีโอกาสมี flush draw น้อย คือมีดอกไม่ซ้ำกัน (rainbow) เช่น Ad9c2s เป็นต้น จึงเป็น flop ที่ค่อนข้างปลอดภัย

– wet = คือ flop ที่มีโอกาสมี flush draw สูง หรือ complete flush คือมีดอกซ้ำกันอย่างน้อย 2 ดอก (2 tone) หรือ ดอกเดียวกันหมด (monotone) เช่น Ac9c2s หรือ Ac9c2c เป็นต้น จึงเป็น flop ที่ค่อนข้างอันตราย

2. ด้านเลข : จะเป็นออกได้เป็น

– static = คือ flop ที่มีโอกาสมี straight draw น้อย เลขไม่เรียงกัน (disconnected) เช่น A82 หรือมีเลขเบิ้ล (paired) เช่น A22 หรือเลขเดียวกันหมด (tripled) เช่น AAA โดยยิ่งมีเลขซ้ำมากเท่าไหร่ ก็ยิ่ง static หรือยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้น เพราะมีโอกาสพลิกน้อย

– dynamic = คือ flop ที่มีโอกาสมี straight draw สูง หรือ complete straight เช่น 985 หรือ 987 ยิ่งเลขเรียงกันมาก ก็ยิ่ง dynamic หรือยิ่งอันตรายมากเท่านั้น เพราะมีโอกาสพลิกสูง 

ดังนั้น หากนำองค์ประกอบทั้ง 2 ของ flop มารวมกัน จะได้รูปแบบของ flop ที่เรียงตามความอันตราย จากมากสุด ไปน้อยสุด ก็จะได้เป็น

– wet dynamic (monotone อันตรายกว่า 2 tone + เรียง อันตรายกว่า ไม่เรียง) เช่น 9c8c7c หรือ 9c8c5s

– wet static (monotone อันตรายกว่า 2 tone + paired, tripled ปลอดภัยกว่า unpaired) เช่น Ac8c2c หรือ AdAc2c 

– dry dynamic (เรียง อันตรายกว่า ไม่เรียง) เช่น 9c8d7h หรือ 9c8d5s

– dry static เช่น Ac8d2h หรือ AdAc2s หรือ AdAcAs 

=================================

สรุปแนวทางการเล่นเบื้องต้น

– ยิ่ง flop มาในทาง wet dynamic ยิ่งมีโอกาส bluff ได้น้อยลง ต้อง check ให้มากขึ้น และ bet size ที่ใช้ ต้องปรับให้หลากหลายมากขึ้น ตาม combo ให้เหมาะสม (เช่น top pair อาจจะต้อง bet เล็กลง check มากขึ้น เพราะ equity ลดลงมาก แต่ set อาจจะต้อง bet ใหญ่ขึ้น เพราะสามารถหา value จาก draw ได้มากขึ้น รวมถึงต้อง protect และ deny equity มากขึ้น)

– ยิ่ง flop มาในทาง dry static ยิ่งมีโอกาส bluff ได้เยอะขึ้น และ bet size ที่ใช้ ยิ่งควรเล็กลง เพราะคู่แข่งไม่มี หรือแทบไม่มี draw ทำให้เราหา value ได้ค่อนข้างยาก จึงไม่จำเป็นต้อง bet ใหญ่ เช่นเดียวกับ bluff ที่ใช้ bet เล็ก ส่วนมากก็มักจะเพียงพอทำให้คู่แข่งที่ไม่มีอะไร fold ได้ง่ายๆ

=================================

ทั้งหมดนั้นคือแนวทางเบื้องต้นสำหรับ flop texture รูปแบบต่างๆ ซึ่งในความเป็นจริง เราก็ยังจำเป็นต้องศึกษาแต่ละ flop ให้ละเอียดขึ้นกว่านี้ เนื่องจากแนวทางการเล่นนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ flop texture แต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ range ของแต่ละตำแหน่งด้วยเช่นกัน ทำให้แนวทางการเล่นใน flop texture เดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละตำแหน่งได้ เราจึงต้องสมควรวิเคราะห์ทั้ง range และ flop texture ให้รอบคอบ ไปพร้อมๆกันครับ
#Zuburbian1
#TeamAceAcademy